Rechercher sur mehdi-azaiez.org

Discovering the Quran (Jihadanders Website)

Discovering the Quran (Jihadanders Website)

Home > Bibliography/Web > other resource > Archive > New Websites > Discovering the Quran (Jihadanders Website)

OFFICIAL LINK : www.jihadanders.be

PRESENTATION (in Dutch)

Een tegenverhaal voor jonge moslims en leerkrachten in Vlaanderen

De verzen van de Koran krijgen meer uitleg in allerlei tafsier-boeken. Sinds eeuwen is dat de praktijk. De Koran kan je daarom vergelijken met meerstemmige muziek.
Nochtans hoor je er die zeggen dat er maar één interpretatie geldig is: een Koran die zich afkeert van de maatschappij.
Wij vinden dat dit geen recht doet aan de rijkdom van de islamitische literatuur. Jihadanders laat andere stemmen aan het woord. Zij dragen een universele, diepmenselijke boodschap uit. Zij reiken de hand uit.
Dat is ons tegenverhaal voor jonge moslims en leerkrachten in Vlaanderen. Je vindt het hieronder als “de waarden van de Koran”. Daarnaast situeert professor Jacqueline Chabbi belangrijke woorden uit de Koran in een historische context. Dat zijn “de woorden van de Koran”.
Je vindt hier nog meer. Eigenlijk is de Koran een voordracht. Je hoort de recitatie als je klikt op de tekst. Onderaan lees je actualisaties en solidaire teksten uit het joden- en christendom.
Maar nu is het aan jou!

SOURCES

De klassieke auteurs

Al-Buḫārī

(810 – 870)

Vermaarde traditiekenner van wie de Hadith-compilaties tot op vandaag als standaardwerk gelden. Hij was afkomstig uit Iran en groeide op in de streek van Buchara (Transoxanië). Op erg jonge leeftijd wijdde hij zich aan de studie van de tradities. Hij verzamelde ze tijdens een bedevaart in de Hijaz maar ook gedurende talrijke reizen die hem tot in Egypte brachten. Tenslotte bracht al-Buḫārī de rest van zijn leven door in de buurt van Samarkand. Hij staat vooral bekend als auteur van een omvangrijke traditieverzameling onder de naam al-Ṣaḥīḥ of « het authentieke », waaraan hij zestien jaar gewerkt heeft om alles te compileren. Themagewijs selecteerde hij 2.762 tradities die hij “juist” vond. De bundel werd naast de Ṣaḥīḥ van Muslim snel beschouwd als een van de beste soenitische compilaties in het genre.

Muslim

(817 – 875)

Muslim is de auteur van een van de zes canonieke traditieverzamelingen in de Hadith-literatuur. Hij werd geboren in Nichapour en doorkruiste verschillende landen om tradities te verzamelen die hem valabel leken. Het werk resulteerde in 52 monumentale boekenbanden onder de titel al-Ṣaḥīḥ, of « het authentieke ». Net als bij Buḫārī behandelt Muslim principiële vragen uit zowel de fiqh als de theologie. Zijn werk onderscheidt zich echter door de inleidende hoofdstukken die zowel de wetenschap van de Hadith als de geloofsleer behandelen, en dat exposé vormt zo een van oudste uiteenzettingen over de islamitische theologie.

Al-Ṭabarsi

(1073 – 1153)

Faḍl b. Ḥasan al-Ṭabarsī zou afkomstig zijn van Tabarestan. Hij was een van de grootste vertegenwoordigers van het sjiitische imamaat in de twaalfde eeuw. Zijn collectie van Koranverklaringen (Maǧmaʿ al-bayān) is een onmisbare bron tot kennis voor de sjiitische moslims.

Faḫr al-Dīn al-Rāzī

(1149 – 1209)

Al-Rāzī is afkomstig van de stad al-Ray in Tabarestan (een regio in het noorden van Iran). Hij was een commentator van de Koran die gespecialiseerd was in jurisprudentie. Zoals vele andere wetenschappers uit de twaalfde eeuw maakte hij kennis met de profane wetenschappen zoals de fysica, wiskunde, geneeskunde en astronomie. Een groot voorvechter voor de belangen van de Asharieten, gekend voor zijn weerleggingen van de filosofen en van de Muʿtazila.

Ibn ʿArabī

(1164 – 1240)

Muḥy al-Dīn Ibn ʿArabī bevindt zich in de rij van de grote soefi-figuren uit de twaalfde en dertiende eeuw. Hij werd geboren in Murcia, in Andalusië, en stond aan de wieg van een van de bekende richtingen (ṭarīqa) in het soefisme, die van de Akbariyya. Hij had vier fundamentele principes: de stilte, zich terugtrekken, de honger en het nachtelijk waken. De grote gedragslijn van het broederschap bestaat uit geduld uitoefenen bij beproevingen, God danken voor Zijn weldaden en tevreden zijn met het goddelijk decreet, wat er ook van zij.

De moderne auteurs

Ismāʿīl Ḥaqqī al-Brūsawī

(1653 – 1725)

Al-Brūsawī werd geboren in Aytos, een stad in het huidige Bulgarije. Hij was een eminent lid van een soefie-confrerie, de ḫalwatiyya, die afkomstig was uit Ḫurāsān. Dit broederschap schatte vooral de individuele afzondering naar waarde. Het is ook die appreciatie waaraan het genootschap zijn naam heeft ontleend, want het Arabische « ḫalwa » betekent « retraite ». Al-Brūsawī was een mysticus, dichter en componist. Hij redigeerde eveneens een esoterische uitleg van de Koran: rūḥ al-bayān fī tafsīr al-qurʾān (waar het in wezen moet om gaan in de uitleg van de Koran).

Wahba al-Zuḥaylī

(1932 – 2015)

Al-Zuḥaylī behoorde tot de meest eminente vertegenwoordigers van de asharieten, een soenitische groep in Syrië. Hij doceerde aan de universiteit van Damascus en was er decaan van de faculteit Islamitisch Recht. Naast zijn korancommentaar al-tafsīr al-munīr (de verlichte exegese) en veel juridische geschriften, publiceerde hij over de islam, de jihad en de mensenrechten zoals huqūq al-insān fī-l-islām (mensenrechten in de islam) en al-islām, dīn al-ǧihād lā al-ʿudwān (islam: religie of jihad, niet van het onrechtmatig geweld).

Nāṣir Mukārim al-Šayrāzī

(geboren in 1926)

Al-Šayrāzī is op dit ogenblik (2019) een van de grote Iraanse autoriteiten op het gebied van de jurisprudentie in het zogeheten twaalver-shiisme. Hij wordt « marǧaʿ » genoemd, en dat betekent dat hij een referentiefiguur is en als kennisbron geldt. Hij speelde een belangrijke rol in de Iraanse islamitische revolutie in 1979 en wordt vandaag beschouwd als een van de meest belangrijke religieuze leiders in Iran. Zijn boeken behandelen voornamelijk de jurisprudentie (zijn domein), maar ook de theologie en de koranwetenschappen zoals in zijn exegetische werk al-amṯal fī tafsīr kitāb Allāh al-munazzal (Toonbeelden in de uitleg van Allahs geopenbaarde boek).

Bronnen

Brūsawī (al-) Ismāʾīl Ḥaqqī, Tafsīr rūḥ al-bayān, Beyrouth, Dār al-Fikar.
In de Maktabah Shamila : http://shamela.ws/index.php/book/23612

Ibn ʿArabī, Tafsīr Ibn ʿArabī.
Weblink : https://archive.org/details/Tafsiribnarabi

Rāzī (al-) Faḫr al-Dīn, Mafātīḥ al-ġayb, Dār Iḥyāʾ al-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth, 1999.
In de Maktabah Shamila

Šayrāzī (al-) Nāṣir Makārim, al-Amṯal fī tafsīr kitāb Allah al-munazzal, Beyrouth, Etablissement al-Aʿlamī li-l-maṭbūʿāt, 2013, 15 tomes.
Weblink: http://alfeker.net/library.php?id=4522

Ṭabarsī, Maǧmaʿ al-bayān fī tafsīr al-qurʾān, Dār al-ʿUlūm, Beyrouth, 2005.
Weblink : http://alfeker.net/library.php?id=2029

Zuḥaylī (al-) Wahba, al-Tafsīr al-munīr fī al-ʿaqīda wa-l-šarīʿa wa-l-manhaǧ, Beyrouth, Dār al-Fikar, 2009, 17 tomes.
In de Maktabah Shamila

Quran (Text) : http://tanzil.net/

Bijbel (Nederlands) : https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel

Bijbel (Transliteratie) : http://www.biblecc.com


View online : JIHADANDERS Website